Urmărește CSM Focșani 2007

Concurs pentru angajarea unui ingrijitor si a unui antrenor de atletism

 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007
Str. Timis nr. 2A ( incinta parc “N. Balcescu”)
CUI 20998801
Tel.0237/231483
NR. 1.745 /27.09.2016
                                                                                                             A N U N T

              Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare  ( prin Hotararea 1027/2014)

              1.   Clubul Sportiv Municipal Focsani 2007 scoate la concurs pe data de 26 octombrie 2016, un post contractual vacant de executie de ingrijitor si un post contractual vacant de executie  de antrenor atletism categoria III ambele pe durata nedeterminata.
               – 1 post ingrijitor
              2.     Componenta dosarului de concurs:
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate  de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz,  adeverintele  care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Nota: Va rugam sa aranjati documentele in dosar conform ordinii mentionate mai sus
Actele prevăzute la alin 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
       Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul C.S.M.Focsani 2007 pana pe data de 17.10.2016 ora 16,30.
Persoana de contact este Gurguiatu Carmen – secretar, telefon 0237/231483
         3.    Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice :
a)    Conditii generale de ocupare a posturilor :
– sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European sis a aiba domiciliul in Romania ;
– sa aiba cunostinte de limba romana, scris si vorbit;
– sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;
– sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
– sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
– sa indeplineasca conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
– sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
b)    Conditii specifice pentru ingrijitor:
a)      studii medii;
b)      disponibilitate pentru program flexibil;
c)      abilitati pentru intretinerea terenurilor de sport cu gazon.
            4.    Concursul va consta in :
            Probe de concurs:
a)      proba practica, la stadionul „ Milcovul Sud”, pe data de 26.10.2016 ora 10,00 ;
b)      interviul, la sediul clubului, pe data de 31.10.2016, ora 10,00;
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obtinut la fiecare proba fiind de 50 puncte din 100.
             5.    Bibliografia:
–       Regulamentul de organizare si functionare a Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007
–     Legea nr.53/2003 -Codul muncii ,republicat cu modificarile si completarile ulterioare;
( Executarea Contractului individual de munca);
         6. Concursul se va desfășura după următorul calendar:
 – Publicare anunt concurs : 03.10.2016
– Depunere dosare concurs: 04.10.2016 – 17.10.2016 – ora 16,30
– Selecție dosare si afisare rezultate : 18.10.2016 – 16,30
– Depunere contestații: 19.10.2016 – 16,30
– Soluționare și afișare rezultate contestații: 20.10.2016 – 16,30
– Susținere proba practica: 26.10.2016 ora 10,00
– Afișare rezultate proba practica: 26.10.2016  – 16,30
– Depunere contestații proba practica: 27.10.2016 – 16,30
– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații 28.10.2016 – 14,00
– Proba interviu 31.10.2016 ora 10,00
– Afișare rezultate proba interviu 31.10.2016 – 16,30
– Depunere contestații 01.11.2016 -16,30
– Soluționare și afișare rezultate contestații 02.11.2016-16,30
– Afișare rezultate finale 03.11.2016- 16,30
–  1 post  de executie de antrenor atletism categoria III
                 2.     Componenta dosarului de concurs:
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate  de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz,  adeverintele  care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Nota: Va rugam sa aranjati documentele in dosar conform ordinii mentionate mai sus
Actele prevăzute la alin 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
       Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul C.S.M.Focsani 2007 pana pe data de 17.10.2016 ora 16,30.
Persoana de contact este Gurguiatu Carmen – secretar, telefon 0237/231483
         3.    Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice :
a)    Conditii generale de ocupare a posturilor :
– sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European sis a aiba domiciliul in Romania ;
– sa aiba cunostinte de limba romana, scris si vorbit;
– sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;
– sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
– sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
– sa indeplineasca conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
– sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
b)    Conditii specifice pentru antrenor categoria III :
a)      Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat sau studii postliceale de specialitate;
b)      Diploma/certificate de absolvire a cursului de formare a antrenorilor;
c)     Vechimea in ocupatia de antrenor la ramura de atletism de minimum 5 ani;
d)     Carnet de antrenor la ramura de sport atletism vizat la zi;
e)      Cunoasterea  normativelor, a legilor si a normelor specifice privind activitatea sportiva;
disponibilitate pentru lucrul in program prelungit, delegari in tara sau strainatate,    program de lucru sambata, duminica si sarbatori legale.
4.    Concursul va consta in :
            Probe de concurs:
a)     proba scrisa, la sediul clubului, pe data de 26.10.2016, ora 10,00 ;
b)    interviu, la sediul clubului, pe data de 31.10.2016, ora 10,00;
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obtinut la fiecare proba fiind de 50 puncte din 100.
          5.    Bibliografie :
1.  Hotararea Guvernului nr.1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva
.2. Legea nr.69 din 28 aprilie 2000 – Legea educatiei fizice si sportului
3. Antrenamentul sportiv.
4. Teorie si metodica –atletism.
5. Regulamentul de organizare si functionare a C.S.M.Focsani 2007
         6. Concursul se va desfășura după următorul calendar:
             Anunt concurs : 03.10.2016
– Depunere dosare concurs: 04.10.2016 – 17.10.2016 – ora 16,30
– Selecție dosare si afisare rezultate : 18.10.2016 – 16,30
– Depunere contestații: 19.10.2016 – 16,30
– Soluționare și afișare rezultate contestații: 20.10.2016 – 16,30
– Susținere proba scrisa: 26.10.2016 ora 10,00
– Afișare rezultate proba scrisa : 26.10.2016  – 16,30
– Depunere contestații proba scrisa: 27.10.2016 – 16,30
– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații 28.10.2016 – 14,00
– Proba interviu 31.10.2016 ora 10,00
– Afișare rezultate proba interviu 31.10.2016 – 16,30
– Depunere contestații 01.11.2016 -16,30
– Soluționare și afișare rezultate contestații 02.11.2016-16,30
– Afișare rezultate finale 03.11.2016- 16,30
DIRECTOR,
Ciubotaru Viorel
 
 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn