Urmărește CSM Focșani 2007

Anunțuri de angajare

 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007
Str. Timis nr. 2A ( incinta parc “N. Balcescu”)
CUI 20998801
Tel.0237/231483
NR. 2.040/22.09.2017
 
                                                 A N U N T
Avand in vedere prevederile Hotararii  Guvernului Romaniei nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar  platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare  ( prin Hotararea 1027/2014)              Clubul Sportiv Municipal Focsani 2007 organizeaza concursuri/examene la sediul institutiei din Focsani, str.Timis, nr.2A, jud.Vrancea in vederea ocuparii posturilor contractuale vacante de executie, pe durata nedeterminata, dupa cum urmeaza:

  1. 1.      antrenor categoria III, atletism  – 2 ( doua)  posturi
  2. 2.      antrenor categoria V, handbal – 2 ( doua) posturi

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie de antrenor sunt:
–          studii medii de specialitate sau universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul educaţie fizică şi sport;
–          carnet de antrenor minimum cat. V sau certificat de clasificare profesionala, vizat la zi;
–          disponibilitate pentru lucrul in program prelungit, delegari in tara sau strainatate, program de lucru sambata, duminica si sarbatori legale.

  1. 3.      kinetoterapeut – 1 ( un ) post

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie de kinetoterapeut sunt:
–          studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul kinetoterapiei ;
–          autorizatie de libera practica;
–          disponibilitate pentru lucrul in program prelungit, delegari in tara sau strainatate, program de lucru sambata, duminica si sarbatori legale;
1. 4.      consilier juridic debutant – 1 ( un ) post
Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie de consilier juridic sunt:
–          studii universitare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice.
–          vechime in munca minimum 10 ani

  1. 5.      paznic – ( un ) 1 post

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie de paznic sunt:
a)      studii liceale sau generale;
b)      certificate de calificare profesionala pentru exercitarea profesiei de agent de paza;
c)      atestatul privind exercitarea profesiei de agent de pază;
        I.    Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale  :
a)    Conditii generale de ocupare a posturilor :
– sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European sis a aiba domiciliul in Romania ;
– sa aiba cunostinte de limba romana, scris si vorbit;
– sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;
– sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
– sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
– sa indeplineasca conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
– sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
         II.    Componenta dosarului de concurs:
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate  de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz,  adeverintele  care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae ( model europass)
Nota: Va rugam sa aranjati documentele in dosar conform ordinii mentionate mai sus
Actele prevăzute la alin 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
       Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul C.S.M.Focsani 2007 pana pe data de 10.10.2017 ora 16,30.
Persoana de contact este Rusu Ovidiu – secretar concurs, telefon 0237/231483
      III. Concursul pentru postul de antrenor se va desfășura după următorul calendar:
– Anunt concurs : 27.09.2017
– Depunere dosare concurs: 27.09.2017  – 10.10.2017 – ora 16,30
– Selecție dosare si afisare rezultate : 12.10.2017 – ora  16,30
– Depunere contestații: 13.10.2017 – ora 14,00
– Soluționare și afișare rezultate contestații: 16.10.2017 – ora 16,30
– Susținere proba scrisa: 19.10.2017-  ora 10,00 la sediul clubului
– Afișare rezultate proba scrisa : 19.10.2017  – ora 16,30
– Depunere contestații proba scrisa: 20.10.2017 – ora 12,00
– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații :20.10.2017 – ora 14,30
– Proba interviu: 24.10.2017 – ora 10,00 la sediul clubului
– Afișare rezultate proba interviu: 24.10.2017 – ora 16,30
– Depunere contestații: 25.10.2017 –ora 14,00
– Soluționare și afișare rezultate contestații: 25.10.2017- ora 16,30
– Afișare rezultate finale: 26.10.2017- ora 16,30
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obtinut la fiecare proba fiind de 50 puncte din 100.
       Concursul pentru postul de kinetoterapeut se va desfășura după următorul calendar:
– Anunt concurs : 27.09.2017
– Depunere dosare concurs: 27.09.2017  – 10.10.2017 – ora 16,30
– Selecție dosare si afisare rezultate : 12.10.2017 – ora  16,30
– Depunere contestații: 13.10.2017 – ora 14,00
– Soluționare și afișare rezultate contestații: 16.10.2017 – ora 16,30
– Susținere proba scrisa: 23.10.2017-  ora 10,00 la sediul clubului
– Afișare rezultate proba scrisa : 23.10.2017  – ora 16,30
– Depunere contestații proba scrisa: 24.10.2017 – ora 14,00
– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații :24.10.2017 – ora 16,30
– Proba interviu: 25.10.2017 – ora 10,00
– Afișare rezultate proba interviu: 25.10.2017 – ora 16,30
– Depunere contestații: 26.10.2017 –ora 14,00
– Soluționare și afișare rezultate contestații: 26.10.2017- ora 16,30
– Afișare rezultate finale: 27.10.2017- ora 14,30
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obtinut la fiecare proba fiind de 50 puncte din 100.
      Concursul pentru postul de consilier juridic -debutant se va desfășura după următorul calendar:
– Anunt concurs : 27.09.2017
– Depunere dosare concurs: 27.09.2017  – 10.10.2017 – ora 16,30
– Selecție dosare si afisare rezultate : 12.10.2017 – ora  16,30
– Depunere contestații: 13.10.2017 – ora 14,00
– Soluționare și afișare rezultate contestații: 16.10.2017 – ora 16,30
– Susținere proba scrisa: 30.10.2017-  ora 10,00 la sediul clubului
– Afișare rezultate proba scrisa : 30.10.2017  – ora 16,30
– Depunere contestații proba scrisa: 31.10.2017 – ora 14,00
– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații :31.10.2017 – ora 16,30
– Proba interviu: 01.11.2017 – ora 10,00 la sediul clubului
– Afișare rezultate proba interviu: 01.11.2017 – ora 16,30
– Depunere contestații: 02.11.2017 –ora 14,00
– Soluționare și afișare rezultate contestații: 02.11.2017- ora 16,30
– Afișare rezultate finale: 02.11.10.2017- ora 16,30
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obtinut la fiecare proba fiind de 50 puncte din 100.
      Concursul pentru postul de paznic se va desfășura după următorul calendar:
– Anunt concurs : 27.09.2017
– Depunere dosare concurs: 27.09.2017  – 10.10.2017 – ora 16,30
– Selecție dosare si afisare rezultate : 12.10.2017 – ora  16,30
– Depunere contestații: 13.10.2017 – ora 14,00
– Soluționare și afișare rezultate contestații: 16.10.2017 – ora 16,30
– Susținere proba scrisa: 23.10.2017-  ora 10,00 la sediul clubului
– Afișare rezultate proba scrisa : 23.10.2017  – ora 16,30
– Depunere contestații proba scrisa: 24.10.2017 – ora 14,00
– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații :24.10.2017 – ora 16,30
– Proba interviu: 25.10.2017 – ora 10,00 la sediul clubului
– Afișare rezultate proba interviu: 25.10.2017 – ora 16,30
– Depunere contestații: 26.10.2017 –ora 14,00
– Soluționare și afișare rezultate contestații: 26.10.2017- ora 16,30
– Afișare rezultate finale: 27.10.2017- ora 14,30
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obtinut la fiecare proba fiind de 50 puncte din 100.
         IV.  Bibliografie si tematica necesare in vederea sustinerii concursurilor
 Bibliografie pentru postul de antrenor
1.  Hotararea Guvernului nr.1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr.69 din 28 aprilie 2000 – Legea educatiei fizice si sportului cu modificarile si completarile ulterioare
3. Antrenamentul sportiv.
4. Teorie si metodica –atletism, handbal si baschet
5. Regulamentul de organizare si functionare a C.S.M.Focsani 2007
 
 Bibliografie pentru ocuparea unui post de kinetoterapeut
1. Bazele generale ale kinetoterapiei – dr. Doina Marza Danila
2. Fiziokinetoterapia si recuperarea medicala – Iaroslav Kiss, Editura Medicala, Bucuresti, 1999
3. Legea nr.69 din 28 aprilie 2000 – Legea educatiei fizice si sportului cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Hotararea Guvernului nr.1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, cu modificarile si completarile ulterioare
5. Regulamentul de organizare si functionare al C.S.M.Focsani 2007
  Bibliografie pentru postul de consilier juridic -debutant
1. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.  Legea cadru nr.153/2017/2010 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

  1. Legea nr.53/2003  Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.  Hotararea Guvernului nr.1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, cu modificarile si completarile ulterioare;
5.  Regulamentul de organizare si functionare al C.S.M.Focsani 2007;

  1. Legea nr.98/2016- privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Bibliografie pentru postul de paznic;
1. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare;

  1. Legea nr.53/2003  Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

( Executarea Contractului individual de munca);
4   Hotararea Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu modificarile si completarile ulterioare.
 
DIRECTOR,
Ciubotaru Viorel

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn