Urmărește CSM Focșani 2007

Anunt pentru concurs de angajare

 
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007         
Loc. Focsani, Str. Timis nr. 2A, jud. Vrancea, cod 620084
Tel./Fax : 0237 231483, E-mail : csmfocsani2007@yahoo.com
C.F. 20998801,  Banca : Trezoreria Focsani

                                                                                                                   

A N U N T
                 Clubul Sportiv Municipal Focsani 2007 organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de executie  de muncitor necalificat pentru stadionul ,,Milcovul” Sud, in conformitate cu Hotararea nr.286/ 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant.
1.    Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specific :
a.    Conditii generale de ocupare a posturilor :
– sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European sis a aiba domiciliul in Romania ;
– sa aiba cunostinte de limba romana, scris si vorbit;
– sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;
– sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
– sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
– sa indeplineasca conditiile de studii si de vechime sau alte conditii specific potrivit cerintelor postului scos la concurs;
– sa nu fi fost condamnat definitive pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
b.     Conditii specifice :
– studii generale ;
– posesor carnet conducere cat.B;
– abilitati de comunicare-relationare;
– disponibilitate pentru program flexibil;
– abilitati practice pentru manevrarea utilajelor de intretinere a terenurilor sportive;
– indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului ( Anexa )
2.     Componenta dosarului de concurs:
a  – Cerere de inscriere la concurs adresata directorului C.S.M.Focsani 2007;
b  – Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c – Copii legalizate ale documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d – Copia carnetului de munca, conforma cu originalul sau,dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
e- Cazier judiciar sau o declarative pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa- l faca incompatibil in functia pentru care candideaza;
f – Declaratie pe propria raspundere care sa ateste ca nu a fost si nu este urmarit penal;
g – Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, de catre medical de familieal candidatului sau de catre unitati sanitare abilitate;
h – Curiculum vitae in format european ( www.cveuropean.ro/cv-online.html)
Nota: Va rugam sa aranjati documentele in dosar conform ordinii mentionate mai sus
Actele prevăzute la lit. b) şi c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
3.    Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul C.S.M.Focsani 2007 pana pe data de 10.10.2014 ora 14,00
Persoana de contact este Gurguiatu Carmen – secretar
4.    Concursul va consta in :
                  1. Proba practica
                  a. Data si ora desfasurarii : 10 noiembrie 2014
b. Locul desfasurarii : Stadionul ,, Milcovul “ Sud
2. Interviu
a. Data si ora desfasurarii : 13 noiembrie 2014
b. Locul desfasurarii : sediul C.S.M.Focsani 2007, str.Timis nr.2A
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obtinut la fiecare proba fiind de 50 puncte din 100.
     Bibliografia:
–          Legea nr.319/2006 referitoare la sanatatea si securitatea in munca;
–          Legea nr.307/2006 referitoare la apararea impotriva incendiilor – Cap.II- Sectiunea 1 – Obligatii generale
Afisat astazi 26.09.2014
 
DIRECTOR,
Radulescu Marian

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn