Urmărește CSM Focșani 2007

Concurs/Examen ocupare post paznic

 

Nr. 3196/16.11.2021

A N U N Ț

Având în vedere prevederile Hotărârii  Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar  plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare  ( prin Hotărârea 1027/2014 Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 organizează concurs/examen la sediul instituției din Focșani, str.Timiș, nr.2A, jud.Vrancea în vederea ocupării a unui post de paznic,contractual  vacant, de execuție, pe durată nedeterminată, după cum urmează: 

 1. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplineasca următoarele condiții generale  :
 2. a)   Condiții generale de ocupare a posturilor:

– să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și să aibă domiciliul în România ;

– să aibă cunoștințe de limba română, scris și vorbit;

– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;

– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– să îndeplinească condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

 1. b) Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de execuție de paznic sunt:

– studii liceale sau generale;

– certificate de calificare profesională pentru exercitarea profesiei de agent de pază;

– atestatul privind exercitarea profesiei de agent de pază;

 1.     Componența dosarului de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului autorității sau instituției publice organizatorice;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate  de autoritatea sau instituția publică;
  d) carnetul de muncă sau, dupa caz,  adeverințele  care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae ( model europass)

Nota: Vă rugăm să aranjati documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus

Actele prevăzute la alin 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea

 

      III. Concursul pentru postul de paznic se va desfășura după următorul calendar:

Anunț concurs : 16.11.2021

– Depunere dosare concurs: 19.11.2021  – 06.12.2021 – ora 16,30

– Selecție dosare și afișare rezultate : 07.12.2021 – ora  16,30

-Depunere contestații dosare concurs: 08.12.2021 – ora 16,30

– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații :09.12.2021

– Susținere proba scrisă: 14.12.2021-  ora 10,00 la sediul clubului

– Afișare rezultate proba scrisă : 14.12.2021  – ora 16,30

– Depunere contestații proba scrisă: 15.12.2021 – ora 16,30

– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații :16.12.2021 – ora 16,30

– Proba interviu: 17.12.2021 – ora 10,00 la sediul clubului

– Afișare rezultate probă interviu: 17.12.2021 – ora 16,30

– Depunere contestații probă interviu: 20.12.2021 – ora 16,30

– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații :21.12.2021, ora 14,30

– Afișare rezultate finale: 22.12.2021- ora 14,30

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare proba fiind de 50 puncte din 100.

 

 1. Bibliografie pentru postul de paznic;
 2. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.53/2003Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

( Executarea Contractului individual de muncă);

 1. Hotărârea Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact

Dosare de concurs se vor depune la secretariatul C.S.M Focșani 2007 până pe data de 06.12.2021, ora 16:30.

Persoana de contact: Rădulescu Anca-Diana – secretar concurs, telefon:0237231483/ 0762447475.

Director,

Batog Marius

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn