Urmărește CSM Focșani 2007

Anunț concurs pentru ocuparea postului de referent de specialitate financiar contabil debutant

 
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007         
Loc. Focsani, Str. Timisnr. 2A, jud.Vrancea, cod 620084
Tel./Fax : 0237 231483, E-mail : csmfocsani2007@yahoo.com
C.F. 20998801,  Banca : Trezoreria Focsani                                                                                                                  
Nr.31/09.01.2018
A N U N Ț
Având în vedere prevederile Hotărârii  Guvernului României nr.286/2011 pentru probarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar  plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare  (prin Hotărarea 1027/2014)              Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 organizează concursuri/examene la sediul instituției din Focșani, str.Timiș, nr.2A, jud.Vrancea în vederea ocupării unui post contractual vacant de execuție, pe durată nedeterminată, de referent de specialitate financiar-contabil debutant.
Condiția specifică necesară în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de execuție de referent de specialitate financiar-contabil debutant  este următoarea:
–          studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licență;
        I.    Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să indeplinească următoarele condiții generale  :
 
a)    Condiții generale de ocupare a posturilor :
– să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și să aibă domiciliul în România ;
– să aibă cunoștințe de limbă română, scris și vorbit;
– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– să aibă capacitate deplină de exercițiu;
– să aibă o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– să indeplinească condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;    
  II.    Componența dosarului de concurs:
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate  de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz,  adeverințele  care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae (model europass)
Nota: Vă rugăm să aranjați documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus
Actele prevăzute la alin 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
       Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul C.S.M.Focșani 2007 până pe data de 29.01.2018 ora 16,00.
Persoană de contact este Rusu Ovidiu – secretar concurs, telefon 0237/231483
          III.  Concursul pentru postul de referent de specialitate financiar –contabilitate debutant  se va desfășura după următorul calendar:
– Anunț concurs : 15.01.2018
– Depunere dosare concurs: 15.01.2018 – 29.01.2018 – ora 16,00
– Selecție dosare si afisare rezultate : 30.01.2018 – ora  16,30
– Depunere contestații: 31.01.2018 – intre orele 9,00 – 12,00
– Soluționare și afișare rezultate contestații: 01.02.2018 – ora 16,30
– Susținere probă scrisă: 07.02.2018 –  ora 10,00 la sediul clubului
– Afișare rezultate probă scrisă : 07.02.2018  – ora 16,30
– Depunere contestații probă scrisă: 08.02.2018 – intre orele 9,00 – 12,00
– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații : 08.02.2018 – ora 16,30
– Probă interviu: 09.02.2018 – ora 10,00 la sediul clubului
– Afișare rezultate probă interviu: 09.02.2018 – ora 14,30
– Depunere contestații: 12.02.2018 – intre orele 9,00 – 12,00
– Soluționare și afișare rezultate contestații: 12.02.2018- ora 16,30
– Afișare rezultate finale: 13.02.2018 – ora 16,30
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de 50 puncte din 100.
 IV.  Bibliografie și tematica necesare în vederea susținerii concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate financiar-contabil debutant
1. Legea nr.53/2003  Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare;
2. Regulamentul de organizare și funcționare a C.S.M.Focșani 2007
3. Legea nr.98/2016- privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.
5.  Legea nr.82/1991 privind Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
6. Ordin M.F.P. nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.
7. Legea privind finanţele publice locale nr 273/2006.
8. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;
9. H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele de funcționare a mijloacelor fixe cu modificările și completările ulterioare.
10. Decretul nr.209/1976 privind Regulamentul operațiunilor de casă cu modificările și completările ulterioare.
DIRECTOR,
Ciubotaru Viorel
 
 
    
 
 
 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn