Urmărește CSM Focșani 2007

Anunț concurs pentru ocuparea funcțiilor de referent de specialitate debutant și referent debutant


CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007         

Loc. Focsani, Str. Timisnr. 2A, jud.Vrancea, cod 620084
Tel./Fax : 0237 231483, E-mail : csmfocsani2007@yahoo.com
C.F. 20998801,  Banca : Trezoreria Focsani

                                                                                                             A N U N T

Avand in vedere prevederile Hotararii  Guvernului Romaniei nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar  platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare  ( prin Hotararea 1027/2014)              Clubul Sportiv Municipal Focsani 2007 organizeaza concursuri/examene la sediul institutiei din Focsani, str.Timis, nr.2A, jud.Vrancea in vederea ocuparii posturilor contractuale vacante de executie, pe durata nedeterminata, dupa cum urmeaza:

  1. 1.      Referent de specialitate financiar-contabil debutant   – 1 ( un)  post

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie de referent de specialitate financiar-contabil debutant  sunt:
–          studii superioare de specialitate absolvite cu diploma de licenta;
–          cunostinte operare PC

  • 2.      Referent debutant – 1 ( un) post

 
Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie de referent debutant  sunt:

  1. 3.       studii superioare de scurta durata absolvite cu diploma de licenta;
  2. 4.       cunostinte operare PC

        I.    Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale  :
 
a)    Conditii generale de ocupare a posturilor :
– sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European sis a aiba domiciliul in Romania ;
– sa aiba cunostinte de limba romana, scris si vorbit;
– sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;
– sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
– sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
– sa indeplineasca conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
– sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 II.    Componenta dosarului de concurs:
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate  de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz,  adeverintele  care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae ( model europass)
Nota: Va rugam sa aranjati documentele in dosar conform ordinii mentionate mai sus
Actele prevăzute la alin 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
       Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul C.S.M.Focsani 2007 pana pe data de 22.12.2017 ora 14,00.
Persoana de contact este Rusu Ovidiu – secretar concurs, telefon 0237/231483
 III.      Concursul pentru posturile de referent de specialitate debutant si referent debutant se va desfășura după următorul calendar:
– Anunt concurs : 08.12.2017
– Depunere dosare concurs: 11.12.2017 – 22.12.2017 – ora 14,00
– Selecție dosare si afisare rezultate : 27.12.2017 – ora  16,30
– Depunere contestații: 28.12.2017 – intre orele 9,00 – 12,00
– Soluționare și afișare rezultate contestații: 28.12.2017 – ora 16,30
– Susținere proba scrisa: 05.01.2018 –  ora 10,00 la sediul clubului
– Afișare rezultate proba scrisa : 05.01.2018  – ora 14,30
– Depunere contestații proba scrisa: 08.01.2018 – intre orele 9,00 – 12,00
– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații : 08.01.2018 – ora 16,30
– Proba interviu: 09.01.2018 – ora 10,00 la sediul clubului
– Afișare rezultate proba interviu: 09.01.2018 – ora 16,30
– Depunere contestații: 10.01.2018 – intre orele 9,00 – 12,00
– Soluționare și afișare rezultate contestații: 10.01.2018- ora 16,30
– Afișare rezultate finale: 11.01.2018 – ora 16,30
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obtinut la fiecare proba fiind de 50 puncte din 100.
 IV.  Bibliografie si tematica necesare in vederea sustinerii concursurilor
Bibliografie pentru ocuparea postului de referent de specialitate financiar-contabil debutant
1. Legea nr.53/2003  Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Regulamentul de organizare si functionare a C.S.M.Focsani 2007
3. Legea nr.98/2016- privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
5.  Legea nr.82/1991 privind Legea contabilitatii, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Ordin M.F.P. nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitãţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.
7. Legea privind finanţele publice locale nr 273/2006.
8. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele de functionare a mijloacelor fixe cu modificarile si completarile ulterioare.
10. Decretul nr.209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa cu modificarile si completarile ulterioare.
 Bibliografie pentru postul de referent debutant
1. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.  Legea cadru nr.153/2017/2010 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
3.  Regulamentul de organizare si functionare al C.S.M.Focsani 2007;

  1. Legea nr.53/2003  Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.  H.G. Romaniei nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar  platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare  ( prin Hotararea 1027/2014)             
6. Hotararea nr.500/2011 privind registrul general de evident a salariatilor actualizat
DIRECTOR,
Ciubotaru Viorel
 
 
    
 
 
 
 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn