Urmărește CSM Focșani 2007

Anunț concurs ocupare post – Muncitor calificat IV (4 posturi)

Nr. 2008/27.04.2023

 

A N U N Ț

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.80/2022, alin. (4) și a Hotărârii  Guvernului României nr.1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 organizează concurs/examen la sediul instituției din Focșani, str.Bld.Unirii, nr.3A, jud.Vrancea în vederea ocupării posturilor contractuale vacante unice de execuție, pe durata nedeterminată, de Muncitor calificat IV –Compartiment aministrativ, registratură .

I.Condiții specifice postului:

 1.Muncitor calificat treapta IV (M/G) –Compartiment admistrativ, registratură – constructor finisor;

-Studii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă de absolvire a Școlii Profesionale ;

-Vechimea în muncă : minim 3 ani

2.Muncitor calificat treapta IV (M/G) –Compartiment admistrativ, registratură – instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze;

-Studii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă de absolvire a Școlii Profesionale ;

-Vechimea în muncă : minim 4 ani

3.Muncitor calificat treapta IV (M/G) –Compartiment admistrativ, registratură – constructor lucrător hidrotehnice ;

1.Studii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă de absolvire a Școlii Profesionale ;

2.Vechimea în muncă : minim 3 ani

4.Muncitor calificat treapta IV (M/G) –Compartiment admistrativ, registratură – electrician în construcții;

-Studii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă de absolvire a Școlii Profesionale ;

-Vechimea în muncă : minim 4 ani

II. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplineasca următoarele condiții generale :

a)   Condiții generale de ocupare a posturilor:

– să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și să aibă domiciliul în România ;

– să aibă cunoștințe de limba română, scris și vorbit;

– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;

– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– să îndeplinească condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

III. Componența dosarului de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului autorității sau instituției publice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate  de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, dupa caz,  adeverințele  care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului ;
f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae ( model europass)

Nota: Vă rugăm să aranjati documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus

Actele prevăzute la alin 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul C.S.M.Focșani 2007 (str.Bld.Unirii, nr.3A până pe data de 12.05.2023 ora 16:30.

Persoana de contact: Rădulescu Anca-Diana – secretar concurs, telefon:0237231483/ 0762447475.

IV. Concursul pentru posturile enumerate se va desfășura după următorul calendar:

– Anunț concurs : 27.04.2023

– Depunere dosare concurs: 28.04.2023  – 12.05.2023– ora 14,00

– Selecție dosare și afișare rezultate : 15.05.2023 – ora  16,30

 -Depunere contestații dosare concurs: 16.05.2023 – ora 16,30

– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații : 17.05.2023- ora 16,30

– Susținere proba scrisă: 22.05.2023-  ora 10,00 la sediul clubului

– Afișare rezultate proba scrisă : 23.05.2023  – ora 16,30

– Depunere contestații proba scrisă: 24.05.2023 – ora 16,30

– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații :25.05.2023 – ora 16,30

– Proba interviu: 26.05.2023 – ora 10,00 la sediul clubului

– Afișare rezultate probă interviu: 29.05.2023 – ora 16,30

– Depunere contestații proba interviu: 30.05.2023 – ora 16,30

– Afișare rezultate finale: 31.05.2023- ora 16,30

 Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare proba fiind de 50 puncte din 100.

V. Bibliografie și tematică

1. Pentru postul de Muncitor calificat treapta IV (M/G) –Compartiment admistrativ, registratură – constructor finisor;

OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – cu tematica : Partea a VI –a, Titlul III : Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice ;

– Legea nr.319/2006 a securității în muncă, cu modificările și completările ulterioare – cu tematică integral;

– Legea 53/2003 (Codul Muncii) – republicată, cu modificările și completările ulterioare – cu tematică: Titlul III – Timpul de munca si timpul de odihna – Art. 111 – Art. 158;

– C 3-1976 Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii la

construcții – cu tematică : Executarea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii ;

 

2. Muncitor calificat treapta IV (M/G) –Compartiment admistrativ, registratură – instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze;

OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – cu tematica : Partea a VI –a, Titlul III : Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice ;

– Legea nr.319/2006 a securității în muncă, cu modificările și completările ulterioare – cu tematică integral;

– Legea 53/2003 (Codul Muncii) – republicată, cu modificările și completările ulterioare – cu tematică: Titlul III – Timpul de munca si timpul de odihna – Art. 111 – Art. 158;

-Instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, Ştefan Vintila/Gheorghe Constantinescu – cu tematică : sisteme de încălzire pentru clădiri civile şi de producţie, centrale termice şi puncte termice pentru alimentarea cu căldură;

 

3. Muncitor calificat treapta IV (M/G) –Compartiment admistrativ, registratură – constructor lucrător hidrotehnice ;

OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – cu tematica : Partea a VI –a, Titlul III : Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice ;

– Legea nr.319/2006 a securității în muncă, cu modificările și completările ulterioare – cu tematică integral;

– Legea 53/2003 (Codul Muncii) – republicată, cu modificările și completările ulterioare – cu tematică: Titlul III – Timpul de munca si timpul de odihna – Art. 111 – Art. 158;

Legea nr.50/29.07.1991 privind autorizarea excutării  lucrărilor lucrărilor de construcții, republicată și actualizată – cu tematică: Principalele activități de supraveghere a lucrărilor hidrotehnice și scopul acestora.

 

4. Muncitor calificat treapta IV (M/G) –Compartiment admistrativ, registratură – electrician în construcții;

 OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – cu tematica : Partea a VI –a, Titlul III : Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice ;

– Legea nr.319/2006 a securității în muncă, cu modificările și completările ulterioare – cu tematică integral;

– Legea 53/2003 (Codul Muncii) – republicată, cu modificările și completările ulterioare – cu tematică: Titlul III – Timpul de munca si timpul de odihna – Art. 111 – Art. 158;

– Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ  I7-2011, aprobat prin ordinal ministrului dezvoltării regionale și turismului nr.2741/01.11.2011 – cu tematica integral.

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul C.S.M Focșani 2007 până pe data de 12.05.2023 ora 14:00.

Persoana de contact: Rădulescu Anca-Diana – secretar concurs, telefon:0237231483/ 0762447475.

 

Director,

Nicuță Oprea

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn