Urmărește CSM Focșani 2007

Concurs pentru un post de muncitor necalificat

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007
Str. Timis nr. 2A ( incinta parc “N. Balcescu”)
CUI : 20998801, Tel.0237/231483
Nr.1711/09.09.2015 

 

A N U N T

 

              Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare  ( prin Hotararea 1027/2014)
 
             1.   Clubul Sportiv Municipal Focsani 2007 scoate la concurs pe data de 05 octombrie 2015, un post de executie muncitor necalificat I –
 
              2.     Componenta dosarului de concurs:
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate  de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz,  adeverintele  care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
 
Nota: Va rugam sa aranjati documentele in dosar conform ordinii mentionate mai sus
Actele prevăzute la alin 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 
       Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul C.S.M.Focsani 2007 pana pe data de 25.09.2015 inclusiv.
Persoana de contact este Gurguiatu Carmen – secretar, telefon 0237/231483
 
         3.    Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice :
a)    Conditii generale de ocupare a posturilor :
– sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European sis a aiba domiciliul in Romania ;
– sa aiba cunostinte de limba romana, scris si vorbit;
– sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;
– sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
– sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
– sa indeplineasca conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
– sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
b)    Conditii specifice :
– studii generale;
– posesor carnet conducere cat.B;
– abilitati de comunicare-relationare;
– disponibilitate pentru program flexibil;
– abilitati practice pentru manevrarea utilajelor de intretinere a terenurilor sportive;
– indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului ( Anexa )
 
4.    Concursul va consta in :
            Probe de concurs:
a)      proba practica, la stadionul „ Milcovul Sud”, pe data de 05.10.2015 ora 10,00 ;
b)      interviul, la sediul clubului, pe data de 08.10.2015, ora 10,00;
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obtinut la fiecare proba fiind de 50 puncte din 100.
 
          5.    Bibliografia:
–       Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007 – Cap. I – Dispozitii generale
–        Codul muncii 2015- sanctiuni disciplinare
 
         6. Concursul se va desfășura după următorul calendar:
– depunere dosare concurs: 14.09.2015- 25.09.2015
– Selecție dosare: 28.09.2015
– Afișare rezultate selecție dosare 29.09.2015
– Depunere contestații: 30.09.2015
– Soluționare și afișare rezultate contestații 01.10.2015
– Susținere proba practica 05.10.2015 ora 10,00
– Afișare rezultate proba practica 05.10.2015 – 16,00
– Depunere contestații proba practica 06.10.2015
– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații 07.10.2015
– Proba interviu 08.10.2015 ora 10,00
– Afișare rezultate proba interviu 08.10.2015
– Depunere contestații 09.10.2015
– Soluționare și afișare rezultate contestații 12.10.2015
– Afișare rezultate finale 13.10.2015
 
DIRECTOR,
Radulescu Marian

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn