Urmărește CSM Focșani 2007

Concurs pentru un post de economist I – contabilitate

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007
Str. Timis nr. 2A ( incinta parc “N. Balcescu”)
CUI : 20998801, Tel.0237/231483
Nr.1.884/05.10.2015

A N U N T

 

              Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare  ( prin Hotararea 1027/2014)
             1.   Clubul Sportiv Municipal Focsani 2007 scoate la concurs pe data de 26 octombrie 2015, un post de executie economist –contabilitate gradul I      
              2.     Componenta dosarului de concurs:
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate  de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz,  adeverintele  care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Nota: Va rugam sa aranjati documentele in dosar conform ordinii mentionate mai sus
Actele prevăzute la alin 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
       Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul C.S.M.Focsani 2007 pana pe data de 16.10.2015 ora 14,00 inclusiv.
Persoana de contact este Gurguiatu Carmen – secretar, telefon 0237/231483
         3.    Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice :
a)    Conditii generale de ocupare a postului :
– sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European sis a aiba domiciliul in Romania ;
– sa aiba cunostinte de limba romana, scris si vorbit;
– sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;
– sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
– sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
– sa indeplineasca conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
– sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
b)    Conditii specifice:
a)      studii superioare de specialitate;
b)      vechime in specialitate –  3 ani;
c)      cunostinte medii de operare P.C.
4.    Concursul va consta in :
            Probe de concurs:
a)     proba scrisa, la sediul clubului, pe data de 26.10.2015 ora 10,00 ;
b)    interviul, la sediul clubului, pe data de 30.10.2015, ora 10,00;
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obtinut la fiecare proba fiind de 50 puncte din 100.    
Tematica:
1. Elaborarea, aprobarea, executia si incheierea executiei bugetului institutiilor publice.
2. Organizarea contabilitatii patrimoniului la institutiile publice;registrele de contabilitate; situatiile financiare: structura, corelatii.
3. Evidenta bugetara la institutiile publice.
4. Clasificarea indicatorilor privind finantele publice.
5. Inventarierea patrimoniului; reguli comune privind efectuarea inventarierii,evaluarea rezultatelor inventarierii .
6. Incadrarea si salarizarea personalului din sectorul bugetar.
7. Finantarea cheltuielilor institutiei publice.
8. Achizitiile publice de bunuri si servicii.
 
          5.    Bibliografia:
–       Regulamentul de organizare si functionare a Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007
Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
–     Ordinul nr.3512/2008, privind registrele si formularele financiar –contabile, M.Of.870 bis din 23 decembrie 2008 cu modificarile si completarile ulterioare
–        Normele de utilizare a registrelor de contabilitate- Registrul jurnal
–            Legea 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare
–            Legea nr.82/1991 privind Legea contabilitatii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
–          Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
–             Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
–          Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul cu modificarile si completarile ulterioare
–             Legea 53/2003 (Codul muncii) cu modificarile si completarile ulterioare
–           Legea – cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare
–            H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihna cu modificarile si completarile ulterioare
–          H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;
–          H.G.nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificarile si completarile ulterioare
–         O.M.F. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active si de pasiv cu modificarile si completarile ulterioare
–           Decretul nr.209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa cu modificarile si completarile ulterioare
–           Ordonanta nr.119/1999 (republicata) privind controlul intern si controlul financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare
–       Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare.
–          Legea 71/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
–       O.G. nr.3/2005-pentru modificarea O.G.nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice.
–       Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern si entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial(M.Of.679/28 iulie 2005)
–       Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
–       Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodoligice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare
–       O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare
–        H.G.nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe cu modificarile si completarile ulterioare.
         6. Concursul se va desfășura după următorul calendar:
           – anunt concurs : 05.10.2015
– depunere dosare concurs: 05.10.2015-16.10.2015 ora – 14,00
– Selecție dosare si afisare rezultate : 19.10.2015
– Depunere contestații: 20.10.2015
– Soluționare și afișare rezultate contestații: 21.10.2015
– Susținere proba scrisă 26.10.2015 ora 10,00
– Afișare rezultate proba scrisă 27.10.2015
– Depunere contestații proba scrisă 28.10.2015
– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații 29.10.2015
– Proba interviu 30.10.2015 ora 10,00
– Afișare rezultate proba interviu 02.11.2015
– Depunere contestații 03.11.2015
– Soluționare și afișare rezultate contestații 04.11.2015
– Afișare rezultate finale 05.11.2015
 
DIRECTOR,
Radulescu Marian

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn