Urmărește CSM Focșani 2007

Anunt examen promovare treapta/grad

Nr.1759/31.08.2020
A N U N Ț
Având în vedere

  • prevederile Hotărârii Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale de executie și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar  plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare  ( prin Hotărârea 1027/2014), conform prevederilor Titlului II, art.41^, actualizata,
  • avand in vedere procedura de organizare si desfasurare a examenului de promovare in grad professional/ a examenului de promovare a salariatilor incadrati in functie contractual de debutant.
  1. Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 organizează examen de promovare/treapta/grad profesional imediat superioare al persoanalului contractual la sediul instituției din Focșani, str.Timiș, nr.2A, jud.Vrancea, pentru functiile de :

 – Referent III (SSD)
– Referent de specialitate finanaciar contabil II
Examenul se va desfasura dupa urmatorul calendar:
– Depunerea referatelor de evaluare cu propunere de promovare : 26-28.08.2020;
– Publicare anunt examen promovare personal contractual: 01.09.2020;
– Depunere dosarelor : pana la data de 07.09.2020, ora 14,00;
– Selecție dosare si afisare rezultate : 08.09.2020 – ora  13,00;
– Depunere contestații: 09.09.2020 ;
– Soluționare și afișare rezultate contestații: 10.09.2020, ora 14,00 ;
– Susținere proba scrisa pentru functiile de referent debutant III si Referent de specialitate financiar contabil II: 15.09.2020 –  ora 10,00 la sediul clubului ;
– Afișare rezultate proba scrisa : 16.09.2020 – ora 14,00
– Depunere contestații proba scrisa: 17.09.2020 – intre orele 9,00 – 11,00
– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații : 18.09.2020 – ora 13,00
– Afișare rezultate finale : 21.09.2020 – ora 10,00
Punctajul minim de promovare este de 50 puncte din 100.
Conditii de participare
Pot participa la examenul de promovare in grad imediat superior persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
-Persoanele incadrate in functii contractuale de debutant, la sfarsitul perioadei de debut, stabilita in conditiile legii, respectiv 6 luni, dar nu mai mult de 1 an;

Dosarul de inscriere la examen
Pentru inscrierea la examen candidatii vor depune la secretariatul institutiei un dosar care sa contina urmatoarele documente:
 Cerere de participare la examenul de promovare adresata conducatorului institutiei;
– Copia actului administrativ de numire in functie care sa ateste intrunirea conditiilor de vechime.
Bibliografie/Tematica – Referent III (SSD)

  1. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea cadru nr.153/2017/2010 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
  3. Regulamentul de organizare si functionare al C.S.M.Focsani 2007;
  4. Legea nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. H.G. Romaniei nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare  ( prin Hotararea 1027/2014) ;
  6. Hotararea Guvernului 905/2017 privind registrul general de evidenta al salariatilor;

 Bibliografie/Tematica – Referent de specialitate financiar contabil II
1.Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Legea 82/1991 Legea contabilitatii;
3.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielior institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
4.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
5.Ordonanta Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
6.H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitate de desfasurare a examenului:
 Examenul va consta intr-o proba scrisa, rezolvarea setului de subiecte ales dintre cele stabilite de comisia de examinare, conform bibliografiei aprobate, in functie de treapta sau gradul profesional al postului imediat superior.
Rezultatele examenului d epromovare se afiseaza la sediul clubului si pe pagina de internet a a institutiei in termen de cel mult o zi lucratoare de la data sustinerii acestuia.
Director,
Viorel Ciubotaru

 
 

 
 
 
 
 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn