CSM Focșani 2007

Urmărește CSM Focșani 2007               

Anunt examen promovare treapta/grad

Nr.1750/28.08.2020
A N U N Ț
Având în vedere

  • prevederile Hotărârii Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale de executie și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar  plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare  ( prin Hotărârea 1027/2014), conform prevederilor Titlului II, art.41^, actualizata,
  • avand in vedere procedura de organizare si desfasurare a examenului de promovare in grad professional/ a examenului de promovare a salariatilor incadrati in functie contractual de debutant.
  1. Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 organizează examen de promovare/treapta/grad profesional imediat superioare al persoanalului contractual la sediul instituției din Focșani, str.Timiș, nr.2A, jud.Vrancea, pentru functiile de :

A.Consilier juridic II
B.Inspector de specialitate – I A – in cadrul Compartimentului Finanaciar – Contabilitate
Examenul se va desfasura dupa urmatorul calendar:
– Depunerea referatelor de evaluare cu propunere de promovare : 26-28.08.2020;
– Publicare anunt examen promovare personal contractual: 31.08.2020;
– Depunere dosarelor : pana la data de 04.09.2020, ora 14,00;
– Selecție dosare si afisare rezultate : 07.09.2020 – ora  13,00;
– Depunere contestații: 08.09.2020 ;
– Soluționare și afișare rezultate contestații: 09.09.2020, ora 14,00 ;
– Susținere proba scrisa pentru functia de Consilier juridic II: 14.09.2020 –  ora 10,00 la sediul clubului ;
– Susținere proba scrisa pentru functia de Inspector de specialitate I A: 14.09.2020 –  ora 13,00 la sediul clubului ;
– Afișare rezultate proba scrisa : 15.09.2020 – ora 14,00
– Depunere contestații proba scrisa: 16.09.2020 – intre orele 9,00 – 11,00
– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații : 16.09.2020 – ora 14,30
– Afișare rezultate finale : 17.09.2020 – ora 10,00
Punctajul minim de promovare este de 50 puncte din 100.
Conditii de participare
Pot participa la examenul de promovare in grad imediat superior persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

-Persoanele incadrate in functii contractuale de debutant, la sfarsitul perioadei de debut, stabilita in conditiile legii, respectiv 6 luni, dar nu mai mult de 1 an;

– Au trei ani pe acelasi grad/treapta profesionala, dovedit cu documente in acest sens;
– Au obinut calificativul ”foarte bine” la evaluare performantelor profesionale, individuale in ultimii 3 ani in care acestia s-au aflat in activitate;
 
Dosarul de inscriere la examen
Pentru inscrierea la examen candidatii vor depune la secretariatul institutiei un dosar care sa contina urmatoarele documente:
A.
Cerere de participare la examenul de promovare adresata conducatorului institutiei;
– Copia actului administrativ de numire in functie care sa ateste intrunirea conditiilor de vechime.
B.
Cerere de participare la examenul de promovare adresata conducatorului institutiei;
– Copii conform cu originalul care sa ateste intrunirea conditiilor de vechime pe acelasi  grad/trapta;
– Copie dupa ultimile trei evaluari ale performantelor profesionale individuale din ultimii trei ani in care salariatul s-a aflat in activitate.
Bibliografie/ Tematica  – Consilier juridic II
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

  1. Codul de procedură civilă (Cartea I-a; Cartea II-a);
  2. Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarie si completarile ulterioare;
  3. Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Regulamentul de organizare si functionare;
  5. Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. Hotararea Guvernul 1447/28.11.2007 privind aprobarea normelor financia pentru activitatea sportiva, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bibliografie/ Tematica – Inspector de specialitate – I A – in cadrul Compartimentului Finanaciar – Contabilitate
  Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

  1. Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Legea 82/1991 Legea contabilitatii;
4.Ordinul nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare;
5.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielior institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
6.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
7.Ordonanta Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
8.Legea nr.53/2003 – Codul muncii actualizat;
9.O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
10.H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitate de desfasurare a examenului:
 Examenul va consta intr-o proba scrisa, rezolvarea setului de subiecte ales dintre cele stabilite de comisia de examinare, conform bibliografiei aprobate, in functie de treapta sau gradul profesional al postului imediat superior.
Rezultatele examenului de promovare se afiseaza la sediul clubului si pe pagina de internet a a institutiei in termen de cel mult o zi lucratoare de la data sustinerii acestuia.
Director,
Viorel Ciubotaru

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Facebook
WhatsApp
Twitter